Zmiana formy opodatkowania w 2021roku.

  • Do 20. stycznia zmiany formy opodatkowania musi dokonać przedsiębiorca, którego dotyczy karta podatkowa.
  • W terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym w danym roku był pierwszy przychód zmiany dokonuje podatnik, gdy chodzi o zmianę w zakresie zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu. Wyjątek dotyczy grudnia, gdzie zmiana musi być zgłoszona do końca tego miesiąca.

Zatem zakładając, że podatnik nie jest w okresie zawieszenia i osiąga przychody w każdym miesiącu to aby dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2021 należy to zrobić najpóźniej do dnia 20 lutego 2021.

Jeśli przedsiębiorca w trakcie roku zawiesza działalność gospodarczą, to termin na zmianę formy opodatkowania zależy od daty uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. Wyjątek stanowi karta podatkowa, przy której mimo zawieszenia formy – zmianę trzeba zgłosić do 20. stycznia.

Zmiana formy opodatkowania odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, czyli tak jak do tej pory. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania działalności gospodarczej musi być przekazane naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Można do urzędu wysłać pismo lub można zmianę zgłosić na druku aktualizującym CEIDG-1, który może być złożony online.

Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.