Z zakupem pałacyku trzeba się spieszyć

Polski Ład wprowadził tzw. ulgę na zabytki. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany został art. 26hb ust. 1, zgodnie z którym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r., podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki w następujących przypadkach:

– wydatki poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.

– możliwość to odliczenie poniesionych w roku podatkowym wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków,

– odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek na prace konserwatorskie, budowlane itp.

Odliczenia, o których mowa w dwóch pierwszych przypadkach, nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę tego podatku, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Odliczenie w trzecim przypadku (zakup zabytku nieruchomego) nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 tys. zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Jednak ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. zmieniła niektóre rozwiązania dotyczące tej ulgi. Nie będzie już możliwości skorzystania z niej w tym ostatnim, trzecim przypadku – nabycia zabytku nieruchomego.

Co ważne, uważać muszą ci podatnicy, którzy nabyli zabytkową nieruchomość w roku bieżącym, a prac konserwatorskich, remontowych dokonają dopiero w roku następnym. Organy skarbowe wydały interpretację w tej sprawie. Zapytała o to podatniczka, która stała się w bieżącym współwłaścicielem nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego w zabytkowej kamienicy. Nabycie własności nastąpiło w częściach równych (50/50) z osobą, z którą nie pozostaje ona w związku małżeńskim. Prace remontowe będą prowadzone w I połowie przyszłego roku. Zapytała, czy może ona skorzystać z ulgi w takiej sytuacji.

Dyrektor KIS w interpretacji z 30 listopada br. stwierdził, że będzie ona uprawniona do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym – stosownie do nabytego przez nią udziału w nieruchomości oraz wydatków na opisane prace remontowe (wymianę okien) w zakresie, w jakim poniosła wydatek na te prace (w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. poniesionych przez nią wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (nr 0115-KDIT3.4011.642.2022.2.AWO). Warunkiem jest, aby podatniczka posiadała zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie tych prac.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.