Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej bez podatku dochodowego

Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje dopiero od 22 maja br., a organy podatkowe już wydają interpretacje dotyczące jej regulacji. Pierwsza interpretacja indywidualna (po wejściu ustawy w życie) z 7 czerwca 2023 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.163.2023.2.MF) dotyczy bardzo ważnej kwestii czyli tego, czy udziałowiec spółki opodatkowanej estońskim – CIT może być beneficjentem lub fundatorem „polskiej” fundacji rodzinnej.

Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli udziałowiec spółki „estońskiej” jest jednocześnie beneficjentem lub fundatorem „polskiej” fundacji rodzinnej nie jest przeszkodą by ta spółka korzystała z tej formy opodatkowania.

Druga interpretacja indywidualna z 15 czerwca br. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ), dotyczy skutków podatkowych wniesienia akcji spółki akcyjnej do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji.

W celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji, wnioskodawca wniesie do fundacji posiadane składniki majątkowe, w szczególności posiadane akcje w spółce akcyjnej. W efekcie fundacja stanie się akcjonariuszem spółki akcyjnej. Wnioskodawca zaś stanie się fundatorem oraz beneficjentem fundacji. Fundacja może zostać zobowiązana do dokonywania okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Wnioskodawca jako fundator fundacji oraz beneficjent, wnosząc do niej akcje nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku w postaci składników majątkowych lub do otrzymania od Fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu.

Dyrektor KIS uznał, że jeżeli po stronie wnioskodawcy nie powstaje przychód, to również nie może powstać dochód z tego tytułu. W konsekwencji, wniesienie składników majątkowych przez wnioskodawcę do fundacji w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, nie będzie bowiem powodować powstania po stronie wnioskodawcy dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych, w tym akcji, na rzecz funduszu.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.