Świadczenie postojowe (z ZUS) dla przedsiębiorców

Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować przedsiębiorcy utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać 2080 zł:

  • rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
  • mieć przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskany został  w miesiącu poprzedzającym,
  • Brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo polskie lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • rozliczać się w innej formie niż karta podatkowa bez VAT.

Nie obowiązuje już kryterium przychodów!

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje:

  • rozliczającym się na karcie podatkowej oraz zwolnionym z VAT.

Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. Świadczenie otrzymuje się po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego po złożeniu oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie

Wypłata następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) do ZUS.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS,  za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.