Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

W przypadku gdy umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z COVID-19, można otrzymać świadczenie postojowe.

Tarcza antykryzysowa zakłada, że  świadczenie postojowe otrzymają osoby zatrudnione na podstawie:

  • umowy-zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

  • umowa cywilnoprawna musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony jest wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (które wynosi 5227 zł, zatem 300% tej kwoty to 15 681 zł).
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo polskie lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie wypłaca ZUS. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Wypłata następuje na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe.

Zleceniodawcy lub zamawiającemu należy złożyć oświadczenia:

  • o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
  • o kwocie przychodów z innych umów (jeżeli takie są).

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.