Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymają osoby które:

– rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiły działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym,

– rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.,

– nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

– mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymają osoby, jeśli:

– rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku VAT,

– nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

– mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ze świadczenia mogą skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców, które korzystają z Ulgi na start oraz osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +), jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.).

Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możNA przekazać:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, należy złożyć nowy wniosek. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.