SLIM VAT – Prezenty małej wartości

Od 1 stycznia 2021 r. wartość prezentu została zwiększona do 20 zł. i wydanie towaru w tej cenie, nie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT należnego.

Nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.  Jednak wyjątkiem od tej reguły, który wiąże się z brakiem jakichkolwiek ewidencji, jest nieodpłatne przekazanie towaru o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z prowadzoną działalnością.  Za wartość graniczną do końca 2020 r. przyjmowano wartość 10 zł, które stanowiło jednostkową cenę nabycia (lub koszt wytworzenia).

Od 2021 r.  nastąpiło zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł na 20 zł. Oznacza to, że podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty podatku VAT dopiero w momencie, gdy wartość prezentu dla kontrahenta przekroczy 20 zł (jeżeli od jego nabycia, importu lub wytworzenia przysługiwało prawo do odliczenia VAT).

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.