Roczna korekta VAT

Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną w stosunku do towarów i usług, których zakupu nie można przyporządkować do danego rodzaju wykonywanych czynności, odliczają podatek VAT proporcjonalnie, na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

Roczne rozliczenie proporcji podatku określane mianem „korekty VAT” wykazywane jest w JPK za styczeń 2023 rok.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ona ustalana. Podatnik, który dokonuje rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą wskaźnika proporcji dodatkowo powinien w strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego dokonać odpowiedniego oznaczenia dowodu, tj. oznaczenia WEW.

Warto dodać, że  przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie uwzględnia się obrotu uzyskanego z dostawy towarów które zaliczane przez podatnika do środków trwałych i WNiP podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika oraz z pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,

Korekta podatku VAT wpływa również na ujęcie w zakresie podatku dochodowego. Skutki rocznej korekty VAT naliczonego (przychód lub koszt) należy ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy korekta (czyli jeszcze do 2022 roku). Natomiast dla celów podatku CIT/PIT kwotę korekty – zwiększającą lub zmniejszającą VAT naliczony – podatnik zaliczy do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w lutym lub kwietniu 2023 ( przy rozliczeniu kwartalnego VAT. Przychodem w tym przypadku jest kwota podatku od towarów i usług w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Jednak jeśli w wyniku korekty kwota odliczonego podatku naliczonego się zmniejsza, podatnik wartość korekty powinien zaliczyć do kosztów podatkowych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.