Pożyczka w najbliższej rodzinie bez podatku, ale po spełnieniu warunków

złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy. Niespełnienie tych warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia. Pojawia się wtedy konieczność zapłacenia podatku.

Ze zwolnienia może skorzystać każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny, czyli od: żony, męża, zstępnego np. córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, wstępnego np. matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy i ojczyma.

Jeżeli pożyczka pieniężna pomiędzy wymienionymi osobami przekracza 10 434 zł (łącznie z wartością pożyczek pieniędzy lub rzeczy z ostatniego okresu i pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka od tej samej osoby), zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, pod pewnymi warunkami. 

Przepisy rozróżniają dwie sytuacje tj. pożyczkę między osobami w I grupie podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn – w takim wypadku nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków. Nieco surowiej traktowane są pożyczki od tzw. „zerowej” grupy (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochy), gdzie powyżej kwoty 10 434 zł ustawodawca przewidział dodatkowe warunki: złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i  udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym. Tylko spełnienie obu warunków pozwala nam skorzystać ze zwolnienia powyżej kwoty 10 434 zł.

Warto zaznaczyć, że jeśli spóźnimy się choćby jeden dzień ze złożeniem deklaracji, to wówczas nie będzie nam przysługiwało zwolnienie. W takiej sytuacji pożyczka zostanie opodatkowana na ogólnych zasadach. Nie ma możliwości przywrócenia terminu do skorzystania ze zwolnienia. Nawet choroba czy inne zdarzenie losowe nie jest usprawiedliwieniem.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa pożyczki pieniężnej została zawarta w formie aktu notarialnego. Zwolnienie będzie przysługiwać, a deklaracji PCC-3 nie składamy.

Szczególnym przypadkiem jest umowa pożyczki do 10 434 zł pomiędzy osobami z najbliższej rodziny wymienionymi wcześniej, ale również pomiędzy zięciem lub synową a teściami (rodzicami męża albo żony) – jako osobami dającymi pożyczkę lub biorącymi pożyczkę. Taka pożyczka jest zwolniona z podatku. Nie trzeba składać deklaracji PCC-3, ani przekazywać pieniędzy na konto pożyczkobiorcy.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.