Polski Ład. Fiskus przyjrzy się relacjom między firmami.

Od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, fiskus zamierza dokładnie przyjrzeć się wypłatom dokonywanym w spółkach kapitałowych dla podmiotów powiązanych. Już teraz ma takie oczywiście takie możliwości na podstawie przepisów o cenach transferowych. Jednak ma dokonywać tego w szerszym zakresie. I nie chodzi tylko o wypłaty przekraczające określone limity usługowe czy towarowe w ramach realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Projektowane zmiany przewidują zasadę, na podstawie której wypłaty dokonywane na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego z udziałowcem, które są dokonywane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako ukryta dywidenda, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu spółki. Mogą nimi być np. zapłaty za najem i dzierżawę majątku, świadczenie usług niematerialnych ni. Doradczych, informatycznych, marketingowych dla spółki przez udziałowca, czynności prowadzące do nadmiernego zadłużenia spółki względem podmiotów powiązanych, wydatki na reprezentację itp. Powyższy katalog ma charakter otwarty, za ukryte zyski należy uznać także niewymienione powyżej świadczenia spółki, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Dla uspokojenia podatników fiskus wskazuje, że nie będzie to dotyczyć wszystkich wydatków spółki. Wyłączenie dotyczy tych kosztów, dla których został spełniony przynajmniej jeden z warunków:

  • transakcja ma nierynkowy charakter lub
  • gdyby nie doszło do transakcji, to spółka dysponowałaby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym dane świadczenie zostało uwzględnione w wyniku finansowym (tj. wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia prowadzi do wygenerowania straty bilansowej w spółce).

Przyjęto zasadę podobną do tej obowiązującej już w ramach „estońskiego” CIT, a więc opodatkowanie zysku w momencie przeznaczenia go do konsumpcji, niezależnie w jakiej formie to następuje.

Można zatem zauwqżyć, że mamy plan rozszerzenia obowiązków w zakresie cen transferowych na znacznie mniejszych podatników. Trzeba będzie udowodnić rynkowość transakcji z podmiotem powiązanym, a więc dokonać porównania z innymi podmiotami na podstawie wybranego wskaźnika – marżowości, ceny, zysku netto, itp. Nie przez przypadek organy podatkowe nakazują w JPK prezentowanie oznaczenia TP przy ewidencji sprzedaży. Ten symbol będzie pomagał fiskusowi w weryfikacji, które podmioty – aktywne w VAT, świadczą usługi na rzecz podmiotów powiązanych.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.