Dofinansowanie starosty do pensji pracowników i składek ZUS

Z dofinansowania od starosty mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, których obroty spadły w związku z epidemią koronawirusa.

Dofinansowanie od starosty obejmuje część wynagrodzeń pracowników – maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania do pensji jednego pracownika wynosi 2.340 zł.

Przedsiębiorca może także liczyć na dofinansowanie składek ZUS należnych od pracodawcy.

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje nie tylko dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, ale również w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług, jeżeli osoby te z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z pomocy?

  • Podstawowe kryterium – spadek obrotów na skutek wystąpienia koronawirusa co najmniej o 30%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych albo kolejnych 60 dni (w przypadku, gdy okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca) przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z tego samego okresu w roku ubiegłym.
  • brak zaległości płatnością podatków I składek ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • przedsiębiorca nie uzyskał wcześniej pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innych środków publicznych.

Spadek obrotów a wysokość dofinansowania

Wysokość dofinasowania przysługującego pracodawcy uzależniona jest od liczby zatrudnianych pracowników i spadku obrotów. Wysokość udzielanego przez starostę wsparcia przedstawia się następująco:

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.300 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% dofinansowanie wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.820 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 2.340 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy.

Co należy zrobić?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowań od starosty. Wnioski o udzielenie dofinansowań od starosty można składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy załączyć:

  • wykaz pracowników sporządzony według udostępnionego na stronie wzoru,
  • umowę o udzielenie dofinansowania przez starostę
BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.