Proces likwidacji tradycyjnej, papierowej korespondencji w polskiej administracji wkracza w kluczową fazę. Ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje wprowadzenie zupełnie nowego systemu kontaktu urzędów z ich klientami, a także możliwość wymiany elektronicznej korespondencji pomiędzy podmiotami prywatnymi. System ten określono mianem e-Doręczeń. E-Doręczenia z założenia mają wyeliminować z obrotu obieg papierowej korespondencji (zastąpić dotychczasową przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczenie osobiste). Zamiast niej organy publiczne będą kontaktować się z przedsiębiorcami w sposób elektroniczny, a gdy ten nie będzie mógł być stosowany, wykorzystają publiczną usługę hybrydową, czyli przesyłkę pism papierowych z wykorzystaniem automatycznych systemów druku i pakowania listów przez Pocztę Polską. Docelowo tradycyjne doręczenie listem poleconym zostanie wyeliminowane przez nowoczesne metody doręczeń.

Już od 10 grudnia 2023 r. pierwsza grupa przedsiębiorców zostanie objęta obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który służyć będzie do komunikacji z urzędami, a w kolejnych etapach e-Doręczenia obejmą stopniowo wszystkie podmioty wpisane do KRS i CEIDG.

Zgodnie z harmonogramem wprowadzenia obowiązku stosowania e-Doręczeń już 10 grudnia 2023 r. większość organów administracji publicznej rozpocznie korzystanie z nowych usług doręczeń elektronicznych. Poza podmiotami publicznymi obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń w tym także terminie zostali objęci profesjonalni pełnomocnicy.

Także dla części przedsiębiorców 10 grudnia 2023 r. będzie kluczowym momentem z punktu widzenia aktualizacji nowych obowiązków. Od tego dnia e-Doręczenia będą obowiązkowe dla nowych podmiotów składających wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wniosek o wpis do KRS będzie zawierał w sobie wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych). W następnej kolejności, od 1 stycznia 2024 r. obowiązkiem tym zostaną objęci nowi przedsiębiorcy dokonujący wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejno e-Doręczenia mają zostać wdrożone:

  • najpóźniej do 10 marca 2024 r. we wszystkich podmiotach niepublicznych wpisanych do KRS przed 10 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. w podmiotach niepublicznych wpisanych do CEIDG do końca 2023 r., jeśli dokonają zmiany w CEIDG w tym okresie,
  • najpóźniej do 1 października 2026 r. we wszystkich pozostałych podmiotach niepublicznych wpisanych do CEIDG.

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń jest zatem w przypadku podmiotów wpisanych do CEIDG powiązany z ich ewentualną aktywnością w zakresie dokonywania zmian w ewidencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych obejmie podmioty wpisane do KRS najpóźniej 10 marca 2024 r., a podmioty widniejące w CEIDG nie później niż 1 października 2026 r.

BLOG

Ostatnie artykuły

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami i zmianami podatkowymi.