Nasze usługi

Ryczałt

forma podatku, liczona od przychodu bez kosztów.

czytaj więcej

KPiR

jest najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości.

czytaj więcej

Pełna księgowość

najbardziej rozbudowana forma rozliczeń.

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

łączy wiedzę finansową z wyczuciem biznesu.

czytaj więcej

Kadry i Płace

aby obsługa pracowników nie odrywała od biznesu.

czytaj więcej

BHP

dbamy o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

czytaj więcej

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględniania kosztów. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej o ile w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Stawki ryczałtu wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%.

Dla celów wyliczenia podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością.

W ramach usługi prowadzenia ryczałtu oferujemy:

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT.
 • sporządzanie deklaracji VAT.
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach.
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy.

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Podatkowa książka przychodów i rozchodów (KPiR) to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia księgowości. Do jej prowadzenia zobligowane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie ,których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2mln euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów prowadzimy:

 • księgę przychodów i rozchodów,
 • ewidencję VAT,
 • ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia oraz dokonujemy odpisów amortyzacyjnych,
 • ustalamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczamy podatek VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT,
 • prowadzimy rozrachunki [na życzenie].

W dzisiejszych czasach dzięki rozwoju technologii, uproszczoną księgowość można z powodzeniem prowadzić samemu, zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju. Czego nie są w stanie zrobić jednak automaty księgowe to rozwiązywanie problemów natury księgowo-podatkowej. Nie dokładaj sobie dodatkowych obowiązków, oddeleguj problematyczne sprawy księgowo-podatkowe ekspertom. Jesteśmy zawsze pod telefonem i możesz nas zapytać o wszystko.

Pełna księgowość

Pełną księgowość stosują obligatoryjnie: spółki handlowe osobowe: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne; spółki handlowe kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro; a także stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Oferujemy kompleksową obsługę spółek w zakresie księgowości:

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w ujęciu podatkowym, bilansowym i , jeśli jest taka potrzeba, kontrolingowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rozliczeń rozrachunków,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, przepływy finansowe,
 • przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego [CIT/PIT],
 • nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi,
 • opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i innych instrukcji wewnętrznych.

Doradztwo podatkowe

Prawo podatkowe nowelizowane jest już nie tyle dynamicznie, co galopująco.  Osoba, która nie śledzi zmian na co dzień, nie jest w stanie poznać obowiązków jakie z tych zmian wynikają. Dodatkowo, stopień skomplikowania języka prawniczego nie ułatwia zrozumienia zarówno treści przepisów i jak i ich właściwej interpretacji, szczególnie jeśli nie ma wykształcenia prawniczego. Wszystko to niewątpliwie wprowadza stan niepewności i niepotrzebną stratę czasu zamiast zając się biznesem.

Doradztwo podatkowe ma zatem bardzo istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych, bo nie tracą czasu na zapoznawanie się z przepisami oraz unikają niepotrzebnego ryzyka związanego z błędną interpretacją przepisów.

Jesteśmy po to aby wspomóc Państwa w tej trudnej materii zarówno poprzez bieżące doradztwo podatkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, jak i reprezentując przed organami w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych, w tym również na etapie sądowoadministracyjnym.

W ramach stałej lub doraźnej obsługi doradztwa podatkowego wspomagamy naszych klientów w zakresie rozliczania zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce. Doradzamy w sprawach związanych zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradzamy także w sprawach najbardziej optymalnej formy współpracy z pracownikami.

Możemy wykonać analizę opodatkowania transakcji, audyt podatkowy, sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn.

Kadry i Płace

Rozwój firmy jest pożądany przez każdego przedsiębiorę. Aby rozwijać firmę skutecznie należy mieć zespół, a to przede wszystkim wybór właściwej formy współpracy. Umowa o pracę, umowa zlecenia czy może B2B? To kluczowe pytania. Pomożemy Państwu wybrać najoptymalniejszy sposób współpracy.

Zatrudnianie pracowników zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych wiąże znaczną ilość obowiązków po stronie pracodawcy. W takiej sytuacji aby skoncentrować się na rozwijaniu firmy a nie na obowiązkach najbardziej opłacalne jest zlecenie spraw kadrowych, płacowych i ZUS naszej firmie. Przejęcie przez nas obowiązków z zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów do nawiązania umowy o pracę, zleceni, dzieło czy innej oraz odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone koszty oraz zwiększy poufność i bezpieczeństwo danych płacowych.

PŁACE

 • przygotowanie dokumentów do nawiązania umowy o pracę – kwestionariusze osobowe, umowę o pracę, skierowanie na badania, szkolenie BHP,
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • definiowanie przelewów bankowych w formie elektronicznej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

KADRY

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
 • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP i Ppoż.,
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP,
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.

BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prawidłowe przeszkolenie nowo zatrudnionego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taka konieczność wynika zarówno z przepisów Kodeksu Pracy jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Celem szkolenia BHP jest m.in. przekazanie nowo zatrudnionemu pracownikowi niezbędnej wiedzy do bezpiecznego wykonywania obowiązków, a także przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym mogącym pojawić się w czasie pracy.

Szkolenia w dziedzinie BHP podzielone zostały na dwie grupy: szkolenia wstępne BHP oraz szkolenia okresowe BHP. Zgodnie z Kodeksem Pracy, muszą one być wykonywane wyłącznie w czasie wykonywania pracy i na koszt pracodawcy.

Chcąc wybrać doświadczonego instruktora z szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną, warto zdecydować się na usługi naszej firmy.

Brak szkolenia BHP – konsekwencje

Pracodawcy, który dopuści do pracy osobę bez odpowiedniego przygotowania, grożą dotkliwe kary finansowe. Mogą one sięgać nawet 30 tys. złotych. Ponadto, gdy brak odpowiedniego szkolenia BHP jest bezpośrednią przyczyną wypadku, możliwe jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karnej.

Rodzaje szkoleń BHP

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnego wykonywania pracy, a także organizacji i przeprowadzania okresowego szkolenia BHP. Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w firmach o najniższej kategorii ryzyka.

Czym jest wstępne szkolenie BHP

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy na stanowisku, jest zobowiązany do przejścia szkolenia wstępnego ogólnego BHP zwanego inaczej instruktażem ogólnym BHP.

Ile trwa wstępne szkolenie BHP

Program instruktażu ogólnego w dziedzinie BHP trwa to 3×45 minut. Faktyczny czas trwania takiego szkolenia jest w rzeczywistości uzależniony od liczby uczestników oraz profilu działalności firmy, w której pracownicy są zatrudnieni.

Szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników niezależnie od terminu odbycia ostatniego szkolenia wstępnego BHP czy szkolenia okresowego BHP u poprzedniego pracodawcy.

Jak długo ważne jest wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne BHP jest ważne przez 6 miesięcy (dla osób kierujących pracownikami) oraz 12 miesięcy (dla osób zatrudnionych pozostałych stanowiskach). Przed upływem tego czasu od chwili objęcia stanowiska pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania i zapewnienia szkolenia okresowego BHP.

Okresowe szkolenie BHP – czym jest

Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat BHP lub przedstawienie nowych rozwiązań w dziedzinie organizacji lub techniki pracy. Realizacja szkoleń okresowych BHP uzależniona jest od rodzaju zajmowanego stanowiska, a także czynników środowiska pracy na nim występujących.

Okres ważności szkoleń

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami – nie rzadziej niż co 5 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni – nie rzadziej niż co 6 lat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych bez prac szczególnie niebezpiecznych – nie rzadziej niż co 3 lata

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż co 1 rok

Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż co 5 lat

Pracownicy inżynieryjno-techniczni – nie rzadziej niż co 5 lat

Porozmawiajmy o księgowości i podatkach w Twojej firmie

Tym samym wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych z DDL TAX Sp. z o.o.